Ethiek Code Ryoho

Ik behandel cliënten en/of studenten met respect voor hun behoeften en waarden.

Ik ga om met mijn studenten en/of cliënten naar het beste van mijn kunnen zonder vooroordeel naar ras, religie, culturele of ethnische achtergrond, seksuele geaardheid, fysieke of mentale mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.

Ik houd alle informatie aangaande een student of cliënt vertrouwelijk.
Slechts indien de cliënt meer gebaat is naar algemeen geaccepteerde normen bij een schending daarvan of indien daar nadrukkelijk om wordt verzocht door een arts, therapeut of anderszins wijk ik daar van af.

Ik respecteer mijn studenten en cliënten in hun eigen keuzes.

Ik respecteer de persoonlijke vrijheid van mijn cliënten en/of studenten in de keuze van Reiki-master, therapeut en therapie en mijd elke schijn van dwang inzake het ondergaan van cursussen, opleidingen en behandelingen. Indien nodig zal ik student of cliënt adviseren een andere Reiki Master of therapeut te zoeken.

Ik onthoud mij van denigrerende uitlatingen over andere geneeswijzen, en raad cliënten nooit aan een reguliere (medische) behandeling af te breken of te weigeren.

Ik onthoud mij van romantische en/of seksuele relaties met mijn cliënten en cursisten, en suggereer dit ook niet voor de toekomst.

Ik maak geen misbruik van mijn positie als vertrouwenspersoon, als Reiki Master.

Ik onthoud mij van machts- of of sexueel misbruik bij cliënten of studenten.

Ik zal helder zijn in wat ik doe, uitdraag en vertel over vorm, intentie en inhoud van de Usui methode van Natuurlijk Genezen (Usui Shiki Ryoho).

Ik wijk tijdens behandelingen en cursussen niet af van de zuivere vorm van deze methode.

Ik onthoud mij van activiteiten die de werking van Reiki kunnen aantasten of de goede naam van Reiki en zijn beoefenaars kunnen schaden.

Ik leef Reiki, hetgeen tot uiting komt in het oprecht toepassen van de Reiki-beginselen.

Ik onthoud mij van kritiek naar collega’s en beperk mijzelf tot het uitoefenen van mijn ambt met waardigheid.

Ik behoud een helder bewustzijn.

Ik onthoud mij van het misbruik van alcohol en drugs; ik onthoud mij hiervan geheel tijdens mijn professionele activiteiten.

Ik respecteer andermans eigendom en onthoud mij van geldmisbruik.

Ik onthoud mij van wangedrag als plagiaat, achterhouden van informatie en het doen van bedrieglijke uitspraken.

Ik onthoud mij van het beroepsmatig gebruik van methodes en disciplines van anderen totdat ik deze werkelijk heb leren kennen. Ik zal te allen tijde de herkomst vermelden.

Ik verruim voortdurend mijn professionele kwaliteiten en vaardigheden.

Ik blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen; ik volg regelmatig seminars die betrekking hebben op mijn vakgebied.

Ik ken mijn eigen beperkingen en zal deze altijd duidelijk maken.

Ik ben verantwoordelijk voor al mijn beslissingen.

Ik ben verantwoordelijk voor de effecten van mijn daden op de Reiki-gemeenschap.

Ik ben verantwoordelijk voor de effecten van mijn daden op de samenleving in het algemeen.

Ik onderwijs door zelf een voorbeeld te zijn. Ik los actuele of potentieel tegenstrijdige belangen direct op.

Ik erken Reiki Ryoho als bemiddelaar bij klachten en geschillen.

Ik respecteer de uitspraak van Reiki Ryoho ongeacht de uitslag van het onderzoek.

Stichting Reiki Ryoho